Wat is een besluit?

Om tegen een beslissing van de overheid in bezwaar en beroep te kunnen komen, moet er sprake zijn van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het gaat hierbij om een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Met rechtshandeling wordt bedoeld een handeling gericht op rechtsgevolg. Er wordt bijvoorbeeld door het besluit rechtstreeks ingegrepen in de rechtspositie van de betrokkene. Te denken valt aan het opleggen van een rookverbod zowel in als buiten werktijd. Dit verbod raakt iedere werknemer.

Een waarschuwing van het bevoegde gezag gericht tot bijvoorbeeld een ambtenaar is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, omdat dit geen wijziging aanbrengt in zijn rechtspositie.

Een feitelijke handeling van de overheid is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt hiertegen geen bezwaar en beroep indienen. Als de gemeente u bijvoorbeeld informeert over de wijze waarop het huisvuil wordt opgehaald dan moet u naar de burgerlijke rechter stappen als u het daar niet mee eens bent. Het enkel informeren van burgers brengt immers geen veranderingen in de rechtstoestand teweeg.

Besluiten die gericht zijn op een individu of een concreet geval worden beschikkingen genoemd. Besluiten die voor een grotere groep zijn bestemd, worden besluiten van algemene strekking genoemd. Dit kan bijvoorbeeld een Algemene plaatselijke verordening zijn binnen uw gemeente of een bestemmingsplan. Als u het niet eens bent met een Algemene plaatselijke verordening, dan staat daar geen bezwaar en beroep voor open. Dan moet u naar de burgerlijke rechter.

Overige onderwerpen:

- Het rechtsgebied bestuursrecht. Wat houdt het in?

- De algemene beginselen van behoorlijk bestuur

- Het bestuursorgaan

- De belanghebbende

- Dwangsom bij niet tijdig beslissen op aanvraag

- Positieve beschikking bij niet tijdig beslissen

 

join the conversation

 
 

Kötter Advocaten

Rijssensestraat 56
7642 NL Wierden
T (0546) 57 77 97
F (0546) 57 78 07
 
Postbus 255
7640 AG Wierden
E
W
 
 

Copyright 2012 © Kötter Advocaten. Alle rechten voorbehouden.